endoftimes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Startpagina voor 'Eindtijd' informatie
Is het begrip 'Eindtijd', het naderende einde van de wereld, wat de bijbel hierover zegt en wat dit voor jou betekent nieuw?
Klik dan eerst hier!
 
Aansluitend vind je op deze site 'Eindtijd' gerelateerde informatie en nieuws.
Ontucht in Katholieke kerk-hoer van Babylon
 Europees parlemenst Straatsburg(replica van toren van Babel)  Toren van Bavel (schilderij Pieter Breugel 1653)
 Vrouw op een beest (beeld voor EU-gebouw Brussel) Griekse Euromunt (vrouw op een beest)
 
De trouwe lezer van deze site weet dat deze site een verzamelplek is van nieuws in relatie tot de in de bijbel beschreven 'eindtijd' waarin wij leven. Miljoenenen christenen wereldwijd bevestigen dit. Ook weinige katholieken weten dit. 
 
In de bijbel wordt het Vaticaan met haar pauselijke macht als 'de hoer van Babylon' aangeduid . Het is voor niemand een geheim hoe groot de invloed van de RK-kerk in de wereld is. De wereld van vandaag telt ca 1 miljard mensen die zich rooms-katholiek noemen, verdeeld over bijna alle landen van de aarde.  De gemiddelde katholiek heeft mi weinig of geen besef van wat  werkelijk binnen de muren van het vaticaan en onder de macht van het Vaticaan wordt uitgespeeld.
 
Sommigen hebben deze symbolische hoer met het oude Rome vereenzelvigd. Maar Rome was een politieke macht. Deze hoer bedrijft hoererij met de koningen der aarde, tot wie uiteraard ook de koningen van Rome behoren. Bovendien wordt gezegd dat na haar vernietiging „de koningen der aarde” over haar heengaan rouwen. Zij kan dus geen politieke macht zijn (Openbaring 18:9, 10). Aangezien ook de kooplieden der wereld over haar rouwen, kan zij niet de grote zakenwereld afbeelden (Openbaring 18:15, 16). Wij lezen verder ’
... want door uw toverij werden alle volken verleid’ (Openbaring 18:23). Hiermee bedoeld dat de grote hoer een wereldomvattende religieuze beweging of organisatie is en wel RoomsKatholieke macht van het Vaticaan in Rome.
 
De bijbel zegt in openbaringen 17
1 Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de grote hoer
die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. 2 De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’
3 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood
beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens
. 4 Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, 5 en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder an alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. 6 Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. 7 Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. 8 Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.’ 9 Hier komt het aan op wijsheid en inzicht.‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. 10 Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. 11 Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden. 12 De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. 13 Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. 15 De waterstromen die je zag,’ zei de engel, ‘waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen.
16 De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te
gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. 17 Want God heeft hen
ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het
beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt. 18 De vrouw die je zag is de grote stad,
die heerst over de koningen op aarde.’
 
- de vrouw op het beest is de kerk van Rome/het Vaticaan/de pauselijke macht
- het beest staat voor Europa (=vervulling van de oudtestamentische profetie van de profeet Daniel)
- zeven koppen staan voor de zeven heuvels: Rome is op 7 heuvels gebouwd
- zeven koppen staan voor zeven koningen: 5 zijn omgekomen, 1 was er in de tijd dat het bijbelboek Openbaringen werd geschreven en 1 zou er nog komen en kort blijven. Het belangrijkste is deze verwijzing: De zeven koppen van dat verscheurende beest stellen zeven „bergen” of zeven „koningen” voor. Beide termen worden in de Schrift gebruikt om regeringsmachten aan te duiden (Jeremia 51:24, 25; Daniël 2:34, 35, 44, 45). In de Bijbel worden zes wereldmachten genoemd die van invloed zijn geweest op de aangelegenheden van Gods volk: Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. Hiervan waren er tegen de tijd dat Johannes de Openbaring (vandaar de naam van het bijvelboek 'Openbaringen') ontving, vijf reeds gekomen en gegaan, terwijl Rome nog steeds duidelijk een wereldmacht was.
- het beest is de achtste koning, tegelijk 1 van de 7 en wordt vernietigd: = opkomende antichrist (een door satan bezeten wereldleider (een soort Hitler waar eerst iedereen achteraan loopt vanwege zijn charisma) die vanuit de EU die samen met de 7 [ZIE DIT ARTIKEL] zal regeren en worden verslagen bij Jezus terugkomst op aarde aan het eind van de laatste door de bijbel beschreven 7-jarige eindtijdperiode.
-
 
 
In dit eerdere artikel wordt de uitgekomen bijbelse profetien besproken van de opkomende en ondergaande rijken met als laatste rijk de huidige EU. Deze laatste is de huidige EU sinds het verdrag van Lissabon en de installatie van de EU-President Van Rompuy.
 
'Alle koningen van de aarde hoereren met haar ' zegt de bijbel. Ze heeft zich met de wereldleiders verbonden en zelfs een grote eigen politieke macht ontplooit.
 
Openbaringen 18: 4-5
4 Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. 5 Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.
 
Lees hier meer over de zonden van het Vaticaan en Erotiek binnen het vaticaan [artikel Franklin ter Horst]
 
Openbaringen 14: 6-11
6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie
dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel
zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ 8 Hij werd gevolgd door
en tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht
alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’
9 Zij werden gevolgd door een derde engel,
die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd
of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van
zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige
engelen en van het lam. 11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest
en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag
niet en ’s nachts niet.’

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl