endoftimes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Startpagina voor 'Eindtijd' informatie
Is het begrip 'Eindtijd', het naderende einde van de wereld, wat de bijbel hierover zegt en wat dit voor jou betekent nieuw?
Klik dan eerst hier!
 
Aansluitend vind je op deze site 'Eindtijd' gerelateerde informatie en nieuws.
VERHUISBERICHT
 
Beste en trouwe lezers. Deze website is verhuisd naar een nieuw en eigen adres. Voorlopig blijven de bestanden op dit adres beschikbaar.
 
Nieuwe berichten zijn in het vervolg te vinden op:
 
 
Tot ziens op het nieuwe adres.
Lees meer...   (4 reacties)
 
 
De Verenigde Staten kunnen ook straks nog gewoon bankinformatie van
EU-burgers opvragen. Dergelijke verzoeken moeten in de EU worden beoordeeld, maar de rechten van de burgers zijn nog niet gevrijwaard. Europarlementariër
 
Judith Sargentini van GroenLinks heeft harde kritiek op de nieuwe overeenkomst. De Amerikanen kunnen daarmee volgens haar „ongesorteerd” gegevens van EU-burgers blijven opvragen, zonder dat is afgesproken hoe Europeanen in de VS hun recht kunnen halen. Bovendien is niet vastgelegd dat de EU desgewenst toegang kan krijgen tot bankgegevens in de VS. Sargentini verwacht dat het europarlement het akkoord met de VS in deze vorm opnieuw zal afwijzen.
 
Ook Emine Bozkurt van de PvdA heeft nog veel „zorgpunten”. Net als Sargentini wil ze niet dat de Amerikanen de informatie van een grote groep mensen in één keer ter inzage kunnen krijgen. Ook heeft ze bedenkingen over de rol die Europol volgens het akkoord moet gaan spelen.
 
Bron: Trouw
Lees meer...   (1 reactie)
   
 
Vervolg op artikel van 16 mei 2010
 
Eerdere dictaturen binnen Europa:
- Generaal Franco was dictator van Spanje tot 1975;
- Georgios Papadopoulos was Grieks dictator tot 1973;
- Antonio de Oliveira Salazar was Portugees dictator tot 1968.
 
Eind vorig jaar is definitief de bijbelprofetie vervuld van de heroprichting van het oude Romeinse rijk. Deze is met het verdrag van Lissabon en de installatie van Europees President Van Rompuy eind 2009 een feit geworden.
 
De bijbelse profetien spreken vervolgens over het wegvallen van '3 horens' binnen de EU. Het eerdere artikel van 16 mei 2010 gaf hier uitleg over. Dat artikel eindigde dan ook met '.....wordt vervolgd....'
 
Manuel Barroso, president van de Europese Commissie, heeft een uitzonderlijke 'apocalyptische' waarschuwing afgegeven dat als het niet lukt om de schuldencrisis in Zuid Europa onder controle te krijgen, landen zoals Griekenland, Spanje en Portugal ten prooi zouden kunnen vallen aan een militaire coup of een revolutie, waarmee de democratie ten einde zal komen. [Lees Meer]
 
Lees hier het eerdere artikel van 16 mei 2010.
 
Lees meer...   (1 reactie)
 Europees parlemenst Straatsburg(replica van toren van Babel)  Toren van Bavel (schilderij Pieter Breugel 1653)
 Vrouw op een beest (beeld voor EU-gebouw Brussel) Griekse Euromunt (vrouw op een beest)
 
De trouwe lezer van deze site weet dat deze site een verzamelplek is van nieuws in relatie tot de in de bijbel beschreven 'eindtijd' waarin wij leven. Miljoenenen christenen wereldwijd bevestigen dit. Ook weinige katholieken weten dit. 
 
In de bijbel wordt het Vaticaan met haar pauselijke macht als 'de hoer van Babylon' aangeduid . Het is voor niemand een geheim hoe groot de invloed van de RK-kerk in de wereld is. De wereld van vandaag telt ca 1 miljard mensen die zich rooms-katholiek noemen, verdeeld over bijna alle landen van de aarde.  De gemiddelde katholiek heeft mi weinig of geen besef van wat  werkelijk binnen de muren van het vaticaan en onder de macht van het Vaticaan wordt uitgespeeld.
 
Sommigen hebben deze symbolische hoer met het oude Rome vereenzelvigd. Maar Rome was een politieke macht. Deze hoer bedrijft hoererij met de koningen der aarde, tot wie uiteraard ook de koningen van Rome behoren. Bovendien wordt gezegd dat na haar vernietiging „de koningen der aarde” over haar heengaan rouwen. Zij kan dus geen politieke macht zijn (Openbaring 18:9, 10). Aangezien ook de kooplieden der wereld over haar rouwen, kan zij niet de grote zakenwereld afbeelden (Openbaring 18:15, 16). Wij lezen verder ’
... want door uw toverij werden alle volken verleid’ (Openbaring 18:23). Hiermee bedoeld dat de grote hoer een wereldomvattende religieuze beweging of organisatie is en wel RoomsKatholieke macht van het Vaticaan in Rome.
 
De bijbel zegt in openbaringen 17
1 Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de grote hoer
die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. 2 De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’
3 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood
beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens
. 4 Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, 5 en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder an alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. 6 Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. 7 Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. 8 Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.’ 9 Hier komt het aan op wijsheid en inzicht.‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. 10 Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. 11 Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden. 12 De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. 13 Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. 15 De waterstromen die je zag,’ zei de engel, ‘waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen.
16 De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te
gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. 17 Want God heeft hen
ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het
beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt. 18 De vrouw die je zag is de grote stad,
die heerst over de koningen op aarde.’
 
- de vrouw op het beest is de kerk van Rome/het Vaticaan/de pauselijke macht
- het beest staat voor Europa (=vervulling van de oudtestamentische profetie van de profeet Daniel)
- zeven koppen staan voor de zeven heuvels: Rome is op 7 heuvels gebouwd
- zeven koppen staan voor zeven koningen: 5 zijn omgekomen, 1 was er in de tijd dat het bijbelboek Openbaringen werd geschreven en 1 zou er nog komen en kort blijven. Het belangrijkste is deze verwijzing: De zeven koppen van dat verscheurende beest stellen zeven „bergen” of zeven „koningen” voor. Beide termen worden in de Schrift gebruikt om regeringsmachten aan te duiden (Jeremia 51:24, 25; Daniël 2:34, 35, 44, 45). In de Bijbel worden zes wereldmachten genoemd die van invloed zijn geweest op de aangelegenheden van Gods volk: Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. Hiervan waren er tegen de tijd dat Johannes de Openbaring (vandaar de naam van het bijvelboek 'Openbaringen') ontving, vijf reeds gekomen en gegaan, terwijl Rome nog steeds duidelijk een wereldmacht was.
- het beest is de achtste koning, tegelijk 1 van de 7 en wordt vernietigd: = opkomende antichrist (een door satan bezeten wereldleider (een soort Hitler waar eerst iedereen achteraan loopt vanwege zijn charisma) die vanuit de EU die samen met de 7 [ZIE DIT ARTIKEL] zal regeren en worden verslagen bij Jezus terugkomst op aarde aan het eind van de laatste door de bijbel beschreven 7-jarige eindtijdperiode.
-
 
 
In dit eerdere artikel wordt de uitgekomen bijbelse profetien besproken van de opkomende en ondergaande rijken met als laatste rijk de huidige EU. Deze laatste is de huidige EU sinds het verdrag van Lissabon en de installatie van de EU-President Van Rompuy.
 
'Alle koningen van de aarde hoereren met haar ' zegt de bijbel. Ze heeft zich met de wereldleiders verbonden en zelfs een grote eigen politieke macht ontplooit.
 
Openbaringen 18: 4-5
4 Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. 5 Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.
 
Lees hier meer over de zonden van het Vaticaan en Erotiek binnen het vaticaan [artikel Franklin ter Horst]
 
Openbaringen 14: 6-11
6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie
dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel
zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ 8 Hij werd gevolgd door
en tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht
alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’
9 Zij werden gevolgd door een derde engel,
die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd
of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van
zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige
engelen en van het lam. 11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest
en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag
niet en ’s nachts niet.’
Lees meer...
 Olie rood als bloed
 

Gouverneur Bobby Jindal is hier weerspiegeld gefotografeerd boven met olie verzadigd water (Bron foto: Bangkok Post 27 mei 2010) terwijl hij vragen beantwoord tijdens een tour langs gebieden waar olie aan de kust is aangespoeld dichtbij Brush Island in de Golf van Mexico.
 
In deze amateur luchtopnamevideo is de van olie vergeven rode zee te zien als bloed van een dode.
 
De bijbel zegt in Openbaringen 16:3 (hier staan o.a. de rampen van de eindtijd beschreven):
 
'En de tweede goot zijn schaal uit in de zee,
en zij werd bloed als van een dode, en alle
levende wezens, die in de zee waren, stierven.'
 
In volgordelijke zin zou de hierboven in de bijbel beschreven ramp waarschijnlijk pas plaatsvinden nadat iedereen die in de nabije toekomst een merkteken (onderhuidse chip?) heeft ontvangen, kwaadaardige tumoren krijgt. In volgordelijke zin is in dat geval de ramp in de Golf van Mexico niet de in de bijbel beschreven eindtijdramp.
 
Van de in de bijbel beschreven ramp staat niet dat dit plaatsvindt over de totale zee van de wereld en kan dit best een deel betreffen.
 
De profeet Johannes schreef dat op zoals hij dat in het visoen zag zoals God hem dit over de eindtijd gaf. De profetie zou zich wel eens heel goed als een olieramp(en) kunnen voltrekken getuige bovenstaande foto en filmmateriaal volgens bovenstaande link.
 
In Johannes' tijd bestond er nog geen olie, slechts zadenolie en olijfolie etc. Het is dus mogelijk dat het bloed wat hij beschreef, daadwerkelijk een olieramp zou kunnen zijn geweest.
 
Vandaag werd bekend dat het dichten van het olielek is mislukt.
BP: 'Top Kill' mislukt ROBERT -  De operatie 'Top Kill' waarmee de
oliemaatschappij BP op de bodem van de Golf van Mexico een lekkende
oliebron poogde te dichten, is mislukt. Dit heeft de onderneming zaterdag in de Amerikaanse staat Louisiana laten weten.
 
Lees meer...   (2 reacties)
       
    
Onder anderen, een aantal leiders van deze wereld...
 
 
Let op hun gedachten....het worden hun woorden!
 
Let op hun woorden....het worden hun daden!
 
Let op hun daden...het worden hun gewoontes!
 
Let op hun gewoontes...het wordt hun karakter!
 
Let op hun karakter...het wordt hun bestemming!
 
 
En jij, wat zijn jouw gedachten?
Lees meer...   (1 reactie)
 Nout Wellink, president van de Nederlandse Bank
 

Amsterdam, 11 mei. Het Europese reddingsplan van 750 miljard euro voor de zuidelijke lidstaten is onvoldoende om het eurogebied structureel te redden, aldus Nout Wellink.
 
'Probleemlanden als Griekenland, Spanje en Portugal moeten hun begrotingen snel saneren om te voorkomen dat de crisis alsnog doorzet.' Dat zegt de president van De Nederlandsche Bank vandaag in een interview met NRC Handelsblad. Wellink noemt het pakket „van ongekende omvang en zonder precedent”, maar wijst erop dat de oorzaak van de problemen ligt bij de begrotingsproblemen in de zuidelijke lidstaten. „Dat probleem moet opgelost worden, het vangnet is van tijdelijke aard”, zegt Wellink. „De zuidelijke landen moeten hun begroting en de publieke financiën sneller op orde brengen”, zegt Wellink.
 
 
Nout Wellink president van de Nederlandse Bank (DNB) blijkt reeds vanaf 2005 lid van de Europese tak van de Trilaterale Commissie, evenals Onno Ruding, Hans Weijers en Joris Voorhoeve, vooral bekend geworden door de val van Srebrenica. De TC is een belangengroep waarin de mondiale bankierslobby samen met andere leden van de ‘elite’ of finance and industry’ bouwt aan een Nieuwe Wereld Orde. Wellink is ook regelmatig van de partij op de Bilderberg vergaderingen.
 
 
 
 De West Europese Unie: militaire alliantie van 10 landen van de EU.
 
De 10 landen van de WEU zijn
(klik ook hier voor het overzicht op de officiele website):
- Griekenland
- Spanje
- Portugal
- Italie 
- Engeland
- Luxemburg
- Nederland
- Frankrijk
- Duitsland
- Belgie
 
 
Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
 
Volgens bijbeluitleggers van profetien staan de 10 horens voor de 10 landen van de WEU.
 
De opmerking van Nout Wellink is vreemd. Gisteren nog deden europese leiders hoogdravend over de 'goede' oplossing om de beurshandelaren gunstig te stemmen. Nout Wellink doet het tegenovergestelde. Je zou dan toch minstens verwachten dat hij zich in dat opzicht achter de europese leiders zou scharen, alhoewel...
 
Met de opmerking van Nout Wellink, zijn betrokkenheid in de Amerikaanse Trilateral Commision en het 'bouwen' aan de Nieuwe Wereldorde door wereldleiders met het streven naar 1 wereldmunt(chip)/controlesysteem, is uitspraak van Nout Wellink niet vreemd. Daarbij kunnen wij ons dan de vraag stellen hoe de komende maanden zich laten aanzien wat betreft het vervolg van deze crisis....
 
Kan bovenstaande met de huidige financiele (en nog slechter wordende??) financiele situatie leiden tot het op enige wijze wegvallen van 3 landen uit de 10 van de WEU??
 
....we zullen moeten afwachten hoe de profetie uit Daniel 7 zich voltrekt. Altijd kan achteraf pas echt exact worden vastgesteld hoe de profetie zijn vervulling heeft gekregen.
 
....wordt dus vervolgd...
 
 
 
Lees meer...
ROME - Europa wacht mogelijk een nieuwe vulkaanuitbarsting.
 
Het vulkanische eiland Ischa, voor de kust van Napels, kan binnenkort uitbarsten, waarschuwde de Italiaanse burgerbescherming gisteren. De laatste uitbarsting was 700 jaar terug. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het de Vesuvius is die tot uitbarsting kan komen. Maar op Ischa heeft momenteel een opbouw plaats van een grote hoeveelheid magma, aldus Guido Bertolaso, hoofd van de burgerbescherming.
 
Bron: AD
Lees meer...   (2 reacties)
 14 april 2010; aardbeving china (6.9)
 
In aansluiting op zeer recente aarbevingen.....
 
De dodentol van de zware aardbeving in het noordwesten van China is opgelopen tot 2.183. Voorts blijven 84 anderen nog vermist. Dat meldt het Chinese persbureau Nieuw China. Een vorige balans sprak nog van 2.064 doden en 175 vermisten.
 
Bij de aardbeving, die een kracht had van 6,9 op de schaal van Richter, raakten ook 12.135 mensen gewond, onder wie 1.000 ernstig. Als gevolg van de aardbeving zijn ook meer dan 100.000 Chinezen dakloos.
 
Acht dagen na de aardbeving is de kans klein dat er nog overlevenden worden teruggevonden, maar voorlopig worden de zoekacties nog voortgezet. Gisteren heeft China een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving.
 
'...en
zal de aarde beven:
dat alles is het begin van de weeën.'
- Jezus -
- de bijbel: Mattheus 24:8
 
Vraag is waar ter wereld in aansluiting op deze bijbeltekst de volgende slachtofferts zullen vallen....en hoelang duurt het nog voordat de mensheid Gods plan met deze wereld gaan herkennen?!
Lees meer...   (1 reactie)
 7 april 2010: Aardbeving Sumatra (7.8)
 
In aansluiting op het bericht van gisteren, nu opnieuw een aardbeving. Dit keer in Sumatra.
 
JAKARTA - Het Indonesische eiland Sumatra is woensdagochtend rond kwart over vijf opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Vooralsnog zijn er geen doden of zware schade gemeld, aldus de autoriteiten.
 
Overzicht recente aardbevingen:
12 januari 2010: Haiti (7.0)
27 februari 2010: Chili (8.8)
8 maart 2010: Turkije (6.0)
11 maart 2010: Chili (7.2)
 
 
'Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging.
Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en
zal de aarde beven:
dat alles is het begin van de weeën.'
- Jezus -
- de bijbel: Mattheus 24:6-8 -
 
Zie deze link voor nog meer recent aardbevingenoverzicht!
 
Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl